رفتن به نوشته‌ها

کتاب‌ها

سلطانی، ا. و میرزائی، ع. 1401. تحلیل پتانسیل عملکرد و خلاء عملکرد در سیستم های تولید گیاهی. انتشارات واژگان سیرنگ.

سلطانی، ا. و میرزائی، ع. 1400 کشاورزی پایدار.انتشارات واژگان سیرنگ. گرگان.

سلطانی، ا. و مداح، و. 1389. برنامه های کاربردی ساده برای آموزش و پژوهش در زراعت. انتشارات انجمن علمی بوم شناختی دانشگاه شهید بهشتی.

سلطانی، ا. و فرجی، ا. 1386. رابطه آب خاک و گیاه. انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد. مشهد.