رفتن به نوشته‌ها

وبینار‌ها

سامانه استانی بیلان آب و حسابداری آب کشاورزی: استان گلستان (41 دقیقه)

https://aparat.com/v/kQKes

ارزیابی صفات فیزیولوژیک برای افزایش عملکرد با استفاده از مدل های شبیه سازی  (23 دقیقه)

https://aparat.com/v/HXbjq

ظرفیت آبی کشور برای خودکفایی (45 دقیقه)

https://aparat.com/v/J4wmE

بحران آب در ایران: چگونه کشور را خشک کردیم؟ (27 دقیقه)

https://aparat.com/v/A5XVI

اهمیت الگوی کشت در سازگاری به کم آبی (41 دقیقه)

https://aparat.com/v/s7514

تحلیل امنیت غذایی کشور تا 2050 با مدل سازی همبست زمین، آب، غذا و محیط زیست: ارائه وبیناری کوتاهتر (28 دقیقه)

https://aparat.com/v/6Dugb

تحلیل امنیت غذایی کشور تا 2050 با مدل سازی همبست زمین، آب، غذا و محیط زیست: ارائه وبیناری طولانی تر (80 دقیقه)

https://aparat.com/v/Xhmvd

مدل چیست و چگونه تهیه می شود؟ (2)

https://aparat.com/v/s4GIn

مدل چیست و چگونه تهیه می شود؟ (1)

https://aparat.com/v/Ld4H2