رفتن به نوشته‌ها

گزارش ها

سلطانی، ا.، ت. سینکلر، ا. زینلی، آ. عبیدی. 1401. ارزیابی صفات مرتبط با پویایی نیتروژن در افزایش تجمع ماده خشک و عملکرد گندم آبی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گزارش طرح تحقیقاتی.

سلطانی، ا.، ص. جافر نوده، ا. دادرسی، س. رهبان، م. ناظری، ا. زینلی، ع. نجفی نژاد، ب. ترابی، ح. کاظمی. 1401. تهیه سیستم استانی بیلان و حسابداری آب کشاورزی با مدل‌سازی تولید گیاهی و موازنه آب در اراضی کشاورزی: مطالعه موردی استان گلستان. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گزارش طرح تحقیقاتی .

سلطانی، ا.، راحله عرب عامري، صفورا جافرنوده، ابراهیم زینلی، بنیامین ترابی و جاوید قرخلو. 1400. مقایسه کشت هوازي برنج با کشت معمول از نظر مصرف آب در استان گلستان با روش مدلسازي. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گزارش طرح تحقیقاتی.

سلطانی، ا.،  اسکندر زند، سید مجید عالیمقام، علیرضا نه­بندانی، حسین بارانی، الیاس سلطانی، بنیامین ترابی، ابراهیم زینلی، شهرزاد میرکریمی، رامتین جولایی، تکتم خسرویان، احسان حبیب­پور کاشفی ، صفورا جافر­نوده، امیر دادرسی، ثریا قاسمی، سمانه رهبان، شبنم پورشیرازی، عبدالرضا بهره‏مند، امیراحمد دهقانی، فرشید اشراقی، محمود بهمنی، داریوش فتاح طالقانی، کریم احمدی، مریم محمدرضایی،  شیدا گلی، امید الستی، رقیه السادات حسینی، محبوبه زاهد، حسنا فیاضی، حسین کمری، راحله عرب عامری، زهرا محمدزاده، سمانه محمدی، صالح کرامت، نعیمه سوسرایی، محبوبه آشناور و مادح احمدی و رضا تقدیسی نقاب. 1398. تحلیل امنیت غذایی کشور تا 2050 با مدل سازی همبست آب، زمین، غذا و محیط­زیست: چشم انداز و سیاست­های لازم. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گزارش طرح تحقیقاتی.

سلطانی، ا.، علیرضا نه­بندانی، سید مجید عالیمقام، امیر دادرسی، بنیامین ترابی، ابراهیم زینلی، اسکندر زند، ثریا قاسمی، حسین بارانی، امید الستی، رقیه السادات حسینی، محبوبه زاهد، حسنا فیاضی، حسین کمری، راحله عرب عامری، زهرا محمدزاده، سمانه رهبان، شبنم پورشیرازی، سمانه محمدی، صالح کرامت، نعیمه سوسرایی، محبوبه آشناور و مادح احمدی. 1398. مدل­سازی رشد و تولید پوشش­های گیاهی در سطح وسیع با SSM-iCrop2: گیاهان زراعی، سبزیجات، باغات میوه و مراتع. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گزارش طرح تحقیقاتی.

سلطانی، ا. نه بندانی، ع.، زینلی، ا.، ترابی، ب.، زند، ا.، قاسمی، ث.، الستی، ا.، دادرسی، ا.، حسینی، ر.، عالیمقام، س.م.، زاهد، م.، فیاضی، ح.، کمری، ح.، عرب عامری، ر.، محمدزاده، ز.، رهبان، س.، پورشیرازی، ش.، محمدی، س.، کرامت، ص.، 1397. اطلس خلا عملکرد و توان تولید گیاهان زراعی مهم در کشور در شرایط اقلیمی فعلی و آینده. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گزارش طرح تحقیقاتی.

سلطانی،ا.، نه بندانی، ع. دادرسی، ا.، عالیمقام، س.م.، زینلی، ا.، ترابی، ب.، 1397. پهنه بندی زراعی-بوم شناختی کشور برای تولید گیاهی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گزارش طرح تحقیقاتی.

سلطانی، ا.، نه بندانی، ع.، زینلی، ا. 1396. ارزیابی نقش سطح برگ در تعیین عملکرد گندم از طریق ذخیره سازی موقت نیتروژن. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گزارش طرح تحقیقاتی.

سلطانی، ا.، عالیمقام، س.م.، 1396. تحلیل نیاز به تولید گندم در ایران و راهکارهای ایجاد خودکفایی این محصول تا 2050.  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گزارش طرح تحقیقاتی.